วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลปลาปาก   เป็นเทศบาลตำบลที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอปลาปาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครพนม   ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลปลาปากตาม  พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  มีระยะทางจากตัวจังหวัดนครพนมถึงเทศบาลตำบลปลาปาก  ประมาณ  ๔๔  กิโลเมตร  มีอาณาเขตด้านเหนือ
หรือด้านตะวันออก  ตั้งแต่หลักเขต
ที่  ๑  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๖  กุรุคุ  -  ปลาปาก  ทิศตะวันตก  กม. ๑๓๒๑๐๐  ที่คอสะพานห้วยหิน  ฝั่งเหนือเลียบห้วยหินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และเลียบริมห้วยบังขนัง  ฝั่งตะวันออกผ่านถนนไปบ้านปลาปากน้อยถึงหลักเขตที่  ๒  ซึ่งตั้งอยู่อยู่ริมทาง รพช.หมายเลข  ๑๑๐๐๒  สายบ้านหนองฮี  -  มหาชัย  ฟากตะวันออกที่คอสะพานข้ามห้วยบังขนังฝั่งตะวันออก  ด้านใต้  จากหลักเขตที่  ๒  เลียบริมห้วยบังขนังฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ผ่านถนนไปบ้านหนองหมากแก้ว  และเลียบริมห้วยม่วงไข่ฝั่งใต้ถึงหลักเขตที่  ๓  ซึ่งตั้งริมถนนบ้านวังสิมฟากใต้ที่คอสะพานข้ามห้วยม่วงไข่ฝั่งตะวันตก  ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่  ๓  เป็น
เส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านถนนไปบ้านวังยางไปบรรจบหลักเขตที่  ๔
                   พื้นที่   เทศบาลตำบลปลาปากมีพื้นที่  ๑๒.๑  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๗๕๖๒.๕๐ ไร่  ครอบคลุม  พื้นที่  ๕  คือ
1.       บ้านปลาปาก  หมู่ที่  ๑
2.       บ้านปลาปาก  หมู่ที่  ๒
3.       บ้านกอก  หมู่ที่  ๕
4.       บ้านโนนคูณ  หมู่ที่  ๑๑
5.       บ้านปลาปากทุ่ง  หมู่ที่  ๑๓
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปลาปาก  มีทั้งหมด   ๑๐   ชุมชน   คือ
1.       ชุมชนหลักเมือง
2.       ชุมชนศรีคูณเมืองร่วมใจ
3.       ชุมชนร่วมสุขสบาย
4.       ชุมชนร่วมมิตรพัฒนา
5.       ชุมชนสุขสันต์พิทักษ์ประชา
6.       ชุมชนนิมิตรสัมพันธ์
7.       ชุมชนประชาสุขสันต์
8.       ชุมชนอิสานนภาลัย
9.       ชุมชนโนนคูณพัฒนา
10.   ชุมชนปลาปากทุ่ง
อาณาเขต
                  ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านหนองบัว  ตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
                  ทิศใต้   ติดต่อบ้านหนองหมากแก้ว  ตำบลหนองเทาใหญ่  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
                  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านนาขาม  ตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
                  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับบ้านโนนศิวิไล  ตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
                  
2.2   สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเทศบาลตำบลปลาปากมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบจนถึงเป็นลูกคลื่นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประชาชนตั้งถิ่นฐานเกาะกลุ่มบริเวณสองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๖    และกระจายทั่วไปตามแนวเส้นทางคมนาคมในชุมชนจากทางทิศเหนือเรื่อยไปทางทิศตะวันออก  ดินส่วนใหญ่จะเป็นลูกรัง
สภาพภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งได้  ๓  ฤดู  คือ
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์  -  เมษายน  ของทุกปี  อากาศจะร้อนอบอ้าว
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  -  ตุลาคม  ของทุกปี  จะมีฝนตกชุก  ปริมาณน้ำฝน  ประมาณ  ๒,๐๐๐  -  ๒,๔๐๐  มิลลิเมตร/ปี
ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม  -  ต้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี  อากาศทั่วไปเฉลี่ยจะหนาวเย็น
๒.๓  การปกครองและประชากร ( ข้อมูล  ณ  เมษายน  ๒๕๕๓)
                   เทศบาลตำบลปลาปาก  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๕  หมู่บ้าน  ๑๐  ชุมชน  โดยมีข้อมูลครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑,๒๑๙   หลัง  ประชากรทั้งสิ้น   ๓๘๕๐   คน  เป็นชาย  ๑,๘๖๘   คน   หญิง  ๑,๙๘๒   คน  แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้
๑.   บ้านปลาปาก  หมู่ที่  ๑         ประชากร ๑,๐๒๒  คน เป็นชาย  ๔๙๒   คน หญิง  ๕๓๐   คน
๒.      บ้านปลาปาก  หมู่ที่  ๒         ประชากร  ๑,๒๔๙  คน เป็นชาย  ๕๙๕   คน หญิง  ๖๕๔   คน
๓.      บ้านกอก  หมู่ที่  ๕              ประชากร    ๙๖๕  คน  เป็นชาย  ๔๖๗  คน หญิง  ๔๙๘    คน๔.      บ้านโนนคูณ  หมู่ที่  ๑๑        ประชากร    ๒๙๓  คน  เป็นชาย  ๑๔๗  คน หญิง  ๑๔๖    คน๕.      บ้านปลาปากทุ่ง  หมู่ที่  ๑๓   ประชากร    ๓๐๓  คน  เป็นชาย  ๑๕๖  คน หญิง  ๑๔๗    คน๖.     ทะเบียนบ้านกลาง  หมู่ที่ ๐    ประชากร     ๑๘  คน  เป็นชาย    ๑๑  คน  หญิง     ๗     คน
๒.๔  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เทศบาลตำบลปลาปาก  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๐  ชุมชน  ประกอบไปด้วยหลายเผ่า ได้แก่ 
ภูไท,  ไทยญ้อ  ฯลฯ  ประชาชนส่วนใหญ่ (๑๐๐  %) นับถือศาสนาพุทธศาสนาอื่นๆไม่มี  สภาพทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม การค้าขาย  และการบริการ  ประชาชนตามชุมชนรอบนอกประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  สินค้าเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ข้าว  แตงโม แตงไทย  ข้าวโพด  และอื่น ๆ การประกอบสินค้าธุรกิจการพาณิชย์และบริการส่วนใหญ่เป็นรูปเจ้าของคนเดียว    การรวมเป็นห้างหุ้นส่วนและบริษัทมีจำนวนน้อย


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวรัตนพร  ไชยศรี
นักบริหารงานสาธารณสุข 
(หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ)

นายธนวัฒน์  แสนสี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายปัญญา  เรืองโพน
พนักงานขับรถขยะ

กองการศึกษา
นายภัททภูมิ  ภูมิบาลล์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

นางจนิสยา  บัวชุม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางเบญจวรรณ  จันทร์โท
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.วริศราภรณ์  ชัยประเสริฐ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ครูผู้ดูแลเด็ก
1.นางสมสวาท  สว่างใจ                                ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
2.นางทศพร  จันโทวาส                               ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
3.นางบุญเรือง  เนินชาย                                ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
4.นางสาวกัลยกร  วงค์คำ                              ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
5.นางวรรณภา  ลีฮวด                                   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
6.นางสาววันเพ็ญ  ทิพย์โยธา                        ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก

กองช่างเทศบาล

นายผลิตสวัสดิ์  ขุนปัญญา

นักบริหารงานช่าง 
(หัวหน้ากองช่าง)

จ่าเอกปราโมทย์  อุปพงษ์
นายช่างไฟฟ้า

นายพัชรวัฒน์  อัครภรณ์คำพัน นายช่างโยธา


นางอัญชิตา  วงศ์แสน  
เจ้าพนักงานธุรการ

        
นายนิติวัฒ  ลีฮวด      
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายทวีศักดิ์  รัตนมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

     
นายมนาเทศ  หัดประกอบ
ผู้ช่วยช่างโยธา

กองคลังเทศบาล

   นางนาตยา  ภูผาสิทธิ์
นักบริหารงานคลัง  (หัวหน้ากองคลัง)


นางวชิราภรณ์  จิตสงคราม
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางคนึงนิช  หงส์ชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายดาบชัย  ดรุณพันธ์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวญาณิศา  คำวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


    นางพิชญาภัค  แจ้งประจักษ์           
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางนีรภัค  พลหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักปลัดเทศบาลส.ต.ท.  อุทิศ  เคะนะอ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลปลาปาก 
 รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นางวรารัตน์  แพงจ่อย  
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางวิมลศิกาญจน์  แสนสี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุกัน  หารา
พนักงานขับรถดับเพลิง


นางสาวศศิธร  โคตรตา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน


  นางชุติมา  ดวงเทียน 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายพิพัฒน์พงศ์  ละมุลมอญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางอภัยจิตร  สุราราช  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางสาววิรุณรัตน์  เหล่าสาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน


จ่าเอกวิระพงศ์  สุบุญมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสิทธิธรรม  ศิลปะสิทธิ์
บุคลากรวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555เทศบาลตำบลปลาปาก
  เป็นเทศบาลตำบลที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอปลาปาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครพนม   ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลปลาปากตาม  พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  มีระยะทางจากตัวจังหวัดนครพนมถึงเทศบาลตำบลปลาปาก  ประมาณ  ๔๔  กิโลเมตร  มีอาณาเขตด้านเหนือหรือด้านตะวันออก  ตั้งแต่หลักเขตที่    ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๖  กุรุคุ  -  ปลาปาก  ทิศตะวันตก  กม. ๑๓๒๑๐๐  ที่คอสะพานห้วยหิน  ฝั่งเหนือเลียบห้วยหินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และเลียบริมห้วยบังขนัง  ฝั่งตะวันออกผ่านถนนไปบ้านปลาปากน้อยถึงหลักเขตที่    ซึ่งตั้งอยู่อยู่ริมทาง รพช.หมายเลข  ๑๑๐๐๒  สายบ้านหนองฮี  -  มหาชัย  ฟากตะวันออกที่คอสะพานข้ามห้วยบังขนังฝั่งตะวันออก  ด้านใต้  จากหลักเขตที่    เลียบริมห้วยบังขนังฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ผ่านถนนไปบ้านหนองหมากแก้ว  และเลียบริมห้วยม่วงไข่ฝั่งใต้ถึงหลักเขตที่    ซึ่งตั้งริมถนนบ้านวังสิมฟากใต้ที่คอสะพานข้ามห้วยม่วงไข่ฝั่งตะวันตก  ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่    เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านถนนไปบ้านวังยางไปบรรจบหลักเขตที่