สมาชิกสภาเทศบาล


นายแช่ม  วีรวัฒนา
ประธานสภาเทศบาล
   นายทิวากร  สมบัติ       
สมาชิกสภาเทศบาล
         นายมีชัย  คำเห็น     
สมาชิกสภาเทศบาล
นายโอกาส  พิมราช  
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกฤษฎา  แสนมิตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวินัย  ชัยประเสริฐ
รองประธานสภาเทศบาล
 นายอุทิศ  แสงอ่อน    
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชาญวิทย์  รัตนานิคมสมาชิกสภาเทศบาล
นายอรุณสวัส  เชื้อค้าช้างสมาชิกสภาเทศบาล
นายฟ้าใส  จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนภดล  บุตรดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประไพ  เหลากุล 
สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มีความคิดเห็น: