วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กองช่างเทศบาล

นายผลิตสวัสดิ์  ขุนปัญญา

นักบริหารงานช่าง 
(หัวหน้ากองช่าง)

จ่าเอกปราโมทย์  อุปพงษ์
นายช่างไฟฟ้า

นายพัชรวัฒน์  อัครภรณ์คำพัน นายช่างโยธา


นางอัญชิตา  วงศ์แสน  
เจ้าพนักงานธุรการ

        
นายนิติวัฒ  ลีฮวด      
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายทวีศักดิ์  รัตนมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

     
นายมนาเทศ  หัดประกอบ
ผู้ช่วยช่างโยธา

ไม่มีความคิดเห็น: