วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555เทศบาลตำบลปลาปาก
  เป็นเทศบาลตำบลที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอปลาปาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครพนม   ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลปลาปากตาม  พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  มีระยะทางจากตัวจังหวัดนครพนมถึงเทศบาลตำบลปลาปาก  ประมาณ  ๔๔  กิโลเมตร  มีอาณาเขตด้านเหนือหรือด้านตะวันออก  ตั้งแต่หลักเขตที่    ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๖  กุรุคุ  -  ปลาปาก  ทิศตะวันตก  กม. ๑๓๒๑๐๐  ที่คอสะพานห้วยหิน  ฝั่งเหนือเลียบห้วยหินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และเลียบริมห้วยบังขนัง  ฝั่งตะวันออกผ่านถนนไปบ้านปลาปากน้อยถึงหลักเขตที่    ซึ่งตั้งอยู่อยู่ริมทาง รพช.หมายเลข  ๑๑๐๐๒  สายบ้านหนองฮี  -  มหาชัย  ฟากตะวันออกที่คอสะพานข้ามห้วยบังขนังฝั่งตะวันออก  ด้านใต้  จากหลักเขตที่    เลียบริมห้วยบังขนังฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ผ่านถนนไปบ้านหนองหมากแก้ว  และเลียบริมห้วยม่วงไข่ฝั่งใต้ถึงหลักเขตที่    ซึ่งตั้งริมถนนบ้านวังสิมฟากใต้ที่คอสะพานข้ามห้วยม่วงไข่ฝั่งตะวันตก  ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่    เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านถนนไปบ้านวังยางไปบรรจบหลักเขตที่   
  
ไม่มีความคิดเห็น: