วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กองการศึกษา
นายภัททภูมิ  ภูมิบาลล์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

นางจนิสยา  บัวชุม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางเบญจวรรณ  จันทร์โท
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.วริศราภรณ์  ชัยประเสริฐ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ครูผู้ดูแลเด็ก
1.นางสมสวาท  สว่างใจ                                ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
2.นางทศพร  จันโทวาส                               ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
3.นางบุญเรือง  เนินชาย                                ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
4.นางสาวกัลยกร  วงค์คำ                              ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
5.นางวรรณภา  ลีฮวด                                   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก
6.นางสาววันเพ็ญ  ทิพย์โยธา                        ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ไม่มีความคิดเห็น: