ติดต่อ - สอบถาม


ส่วนราชการ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานเทศบาล  
-
042-589-111
นายรักชาติ  บัวชุม  
นายกเทศมนตรี
089-279-0560
นายเสถียร  เหลาบัว  
รองนายกเทศมนตรี

นายสนั่น  แสนมิตร  
รองนายกเทศมนตรี  

นายมหาลาภ  โภคอุดม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี     

นายอุทัย  เหลาบัว    
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายแช่ม  วีรวัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

ส.ต.ท.อุทิส เคะนะอ่อน
ปลัดเทศบาล

นางนาตยา  ภูผาสิทธิ์
ผอ.กองคลัง  

นายผลิตสวัสดิ์  ขุนปัญญา
ผอ.กองช่าง

นายภัททภูมิ  ภูมิบาลล์
ผอ.กองการศึกษา

นางสาวรัตนพร  ไชยศรี
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ไม่มีความคิดเห็น: