วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กองคลังเทศบาล

   นางนาตยา  ภูผาสิทธิ์
นักบริหารงานคลัง  (หัวหน้ากองคลัง)


นางวชิราภรณ์  จิตสงคราม
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางคนึงนิช  หงส์ชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายดาบชัย  ดรุณพันธ์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวญาณิศา  คำวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


    นางพิชญาภัค  แจ้งประจักษ์           
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางนีรภัค  พลหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

1 ความคิดเห็น:

Plapak Municipality กล่าวว่า...

เปลี่ยนตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง เป็น นักบริหารงานการคลัง