ผู้บริหารเทศบาล

นายรักชาติ  บัวชุม
นายกเทศมนตรี

นายเสถียร  เหลาบัว
รองนายกเทศมนตรี

นายสนั่น  แสนมิตร
รองนายกเทศมนตรี

นายอุทัย เหลาบัว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายมหาลาภ  โภคอุดม
เลขานุการนายกเทศมนตรีไม่มีความคิดเห็น: