วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักปลัดเทศบาลส.ต.ท.  อุทิศ  เคะนะอ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลปลาปาก 
 รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นางวรารัตน์  แพงจ่อย  
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางวิมลศิกาญจน์  แสนสี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุกัน  หารา
พนักงานขับรถดับเพลิง


นางสาวศศิธร  โคตรตา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน


  นางชุติมา  ดวงเทียน 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายพิพัฒน์พงศ์  ละมุลมอญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางอภัยจิตร  สุราราช  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางสาววิรุณรัตน์  เหล่าสาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน


จ่าเอกวิระพงศ์  สุบุญมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสิทธิธรรม  ศิลปะสิทธิ์
บุคลากร2 ความคิดเห็น:

Plapak Municipality กล่าวว่า...

ช่วยเปลี่ยนนามสกุล เดิม เคนนะอ่อน เป็น เคะนะอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็น เจ้าพนักงานธุรการ

Plapak Municipality กล่าวว่า...

ช่วยจัดรูปให้หน่อยนะค่ะ
สำนักปลัดเทศบาลฯ
1.ปลัดเทศบาลฯ
1.นายพิพัฒน์พงศ์
2.นางวรารัตน์
3.น.ส.พฤษภา สีสอง
2.นายสิทธิธรรม ศิลปสิทธิ์
3.นางวิมลศิกาญจน์ แสนสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4.นางชุติมา ดวงเทียน จนท.บันทึกข้อมูล
5.น.ส.ศศิธร โคตรตา จนท.วิเคราะห์นโยบาย
1.น.ส.วิรุณรัตน์ เหล่าสาย ผู้ช่วยวิเคราะห์ นโยบายและแผน
6.จ่าเอกวิระพงศ์ สุบุญมา
1.นางอภัยจิตร สุราราช
2.นายธงชัย เป้าปะ
7.น.ส.กนกเนตร สืบเพ็ง
8.นายนัฐพล จันทร์แดง